“Semmivel sem nyújthatunk nagyobb segítséget egy embertársunknak, mint ha felelősséggel ruházzuk fel, és biztosítjuk őt bizalmunkról.”

B.T. Washington

Kelló Éva, executive és business coach

“Ha különbözöm tőled, azzal távolról sem sértelek, inkább gazdagítalak.”

Antoine de Saint-Exupery

executive és business coach

A COACHING ELMÉLETE


A COACHING CÉLJA
Célja, hogy a vezető pozíciójában sikeressé váljon. Célja azon ismeretek bővítése és készségek fejlesztése, melyek a mindennapi munkában az eredményességhez nélkülözhetetlenek. A coach a coaching folyamat során segít a vezetőnek megfogalmazni a céljait, tudatosítani az ezek elérését befolyásoló tényezőket, segít abban, hogy a vezető feltárja lehetőségeit, felismerje mit, hogyan kellene másképp csinálnia, hogy céljait elérje, visszajelzést ad, hogy a vezető a kijelölt úton maradjon.

A COACHING FEJLESZTÉSI FILOZÓFIÁJA
A coaching gondolati alapja, fejlesztési filozófiája a pszichológia és pszichoterápia személyközpontú irányzataihoz, megközelítéseihez kapcsolódik. Ezek alapvető jellemzője a feltétel nélküli elfogadás és az empatikus megértés. A terapeuta feltétel nélkül elfogadja ügyfele negatív és pozitív érzéseit, megérti azokat. Ebben a megközelítésben a terapeuta bízik ügyfeleiben, hogy ők a saját magukkal kapcsolatos kérdések legjobb értői, képesek a maguk választotta változásról dönteni és a változtatást véghezvinni.

A pszichoterápia személyközpontú megközelítéséhez hasonlóan a coach viszonyulása a vezetőhöz szintén az elfogadáson, támogatáson és megértésen alapul. A coach nem ítélkezik a vezető érzései és álláspontja fölött, célja azok megértése. Az együttműködés alapja a másik különbözőségének elfogadása és tiszteletben tartása.

A coaching alapfelfogása szerint a vezető képes döntései, választásai és válaszai alapján saját kérdéseire és problémáira a választ megtalálni. A megoldás lehetősége az adott személyben van! A coach ezeknek – az adott személyben meglévő – megoldási lehetőségeknek a feltárásában, tudatosításában és alkalmazásában nyújt támogatást és együttműködést.

A COACHING FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE
A coaching típusú fejlesztés a viselkedés és gondolkodás átstrukturálásán, az új, a korábbiakban ismerttől és alkalmazottól eltérő értelmezési, gondolkodási, viselkedési lehetőségek feltárásán, tudatosításán és alkalmazásán alapul. A személyes kompetenciafejlesztést ezen keresztül biztosítja. Eszközként a pszichológia eszköztárának jó részét átvette és alkalmazza. Ugyanakkor nem pszichoterápia. Nem kíván meg mély feltárulkozást, nem igényli a személyes múlt elemzését és feltárását. A coaching folyamat elején a célok pontos kitűzése biztosítja, hogy az ismeretek bővítése, a gondolkodás átstrukturálása, a fejlesztés kizárólag a vezető által megoldani kívánt problématerületre fókuszáljon.

A COACHING MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
Az eredményes együttműködés alapja a coach és a vezető kölcsönös elfogadása, a világos, nyílt és őszinte kommunikáció. A coaching folyamat sikeréhez szükséges, hogy a coach rendelkezzék a vezető támogatásához, fejlesztéséhez szükséges személyiség jegyekkel, tapasztalattal, szakismerettel és intuíciós képességgel. A vezető legyen nyitott a változásra, tanulásra, rendelkezzék ehhez kellő motiváltsággal.

A COACHING MUNKAMÓDSZERE
A coaching ülések során a coach a vezetővel személyesen, az ő egyedi helyzetére szabottan, strukturált és irányított módon foglalkozik a vezető számára megoldandó kérdésekkel, problémákkal. A coaching folyamatot közvetlen, oldott, bizalmon alapuló légkör jellemzi. Ugyanakkor mind a coaching folyamat, mind az egyes coaching ülések tudatosan felépítettek, előre meghatározott célt szolgálnak és a coach által strukturáltan zajlanak. A coaching folyamat során jelentős szerepe van az értő hallgatásnak és a kérdezéstechnikának.

A COACH
A coach a szervezet igényeinek figyelembe vétele mellett a vezető támogatására szerződött, független, többnyire külső személy. Kívülállósága és függetlensége a coaching folyamat működésének és sikerességének egyik fontos záloga. A coach nem dönt, és nem cselekszik a vezető helyett. A döntés és cselekvés a vezető felelőssége.
A coach feladata a kitűzött célokkal összefüggésben a vezető támogatása, fejlesztése a coaching folyamat során. Felelőssége, hogy felkészült legyen és rendelkezzen mindazzal a kompetenciával, mely a kitűzött feladat elvégzéséhez szükséges. A coach felelőssége a megfelelelő légkör biztosítása, a folyamat strukturálása, a megfelelő eszközök alkalmazása, tevékenységével összefüggésben az etikai normák betartása.